Stamvader

Frederik (George Friedrich) Lans (Lantz) is geboren in 1759 in Mettenheim (Duitsland). Frederik is overleden op 24-03-1838 in Stad Vollenhove. Hij is begraven op 28-03-1838 te Stad Vollenhove .
Notitie bij overlijden van Frederik: No.8
Op heden den vierentwintigsten der maand Maart éénduizend acht honderd acht en dertig, des voormiddags te elf ure, compareerden voor ons Justus Maurits Landers, Lid van het Gemeente Bestuur der Stad Vollenhove, Provincie Overijssel, waarnemende de functie van Officier van den Burgerlijken Staat, Matthijs [onleesbaar-Mondria], oud zes en dertig Jaren, van beroep bakker, en Jacob [onleesbaar-Kater], oud dertig Jaren, [onleesbaar] Armenhuis alhier, beide wonende te Vollenhove en buren van de overledene, dewelke ons hebben aangegeven, dat Georg Friedrich Lantz, oud acht en zeventig Jaren, van beroep Tuinman, weduwnaar van Jannigje Groenenberg, zijnde de namen der ouders niet bekend, wonende te Vollenhove, op den vierentwintigsten Maart des nachts te Een ure, in het huis, staande in de Kerkstraat overleden is.
Tengevolge van welke aangave wij deze Akte hebben opgemaakt, dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons, en de Aangevers.
M: Mondria                              J.M. Landers
J: Kater
(Goedgekeurd de doorhalingen Lantz en Groenenberg en de renvooien Lans en Kronenberg, alsmede doorhaling der woorden Georg Friedrich, en het renvooij Frederik)


Frederik trouwde op 03-05-1795 in Dalfsen met Jannigje (Jennigje) Kronenberg / Groenenberg nadat zij op 18-04-1795 in Dalfsen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk: Frederik Lans j.m. op de Bese Hovenier onder Dalfsen en Jannigje Kronenberg j.d. woonende aan de Nieuwe Markt dienstmeid, z.g. David Kops woonende aan de Steenpoort h.g. Derkje van Milgen vrouw van Egbert Kroonenberg voor de Kamperpoort, in de Michaëlikerk.

Jannigje is geboren in 1768 in Mastenbroek, dochter van Egbert Arents Kroonenberg / Groenenberg en Derkje Jans. Zij is gedoopt op 27-03-1774 in Mastenbroek. Jannigje is overleden op 16-07-1822 in Ambt Vollenhove.
Notitie bij overlijden van Jannigje: Op heden den Zestienden der maand Julij des jaars éénduizend achthonderd twee en twintig, des avonds ten zeven uren, compareerden voor ons Carel Scheidius, Schout van Vollenhove en van Blokzijl, Provincie Overijssel, waarnemeden de finctien van Officier van den Burgerlijken Staat, Geuje Ziel, oud Een en zestig Jaren, zijnde Landbouwer, En Jan Hendriks Dikken, oud vijftig Jaren, van berope Dag huurder, beide alhier woonachtig, dewelke ons hebben aangegeven, dat Jennigjen Kronenberg, oud Vier en vijftig Jaren, huisvrouw van Frederik Lans, Tuinmans baas, wonende te dezer gemeente op den zestienden Julij overleden is, des namiddags ten drie uren in het huis staande in Kerspel Leeuwte No. 96.
Ten gevolge van welke aangave wij deze Akte hebben opgemaakt, dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons terwijl de comparanten hebben verklaard niet te kunnen schrijven.